ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เบ็ดเสร็จ ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 5,999,330.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เบ็ดเสร็จ ข.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 3,496,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 4,157,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เบ็ดเสร็จ ค.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 3,496,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 169,500.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 169,500.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 1,200,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 4,239,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อื่น อื่น(สร้างเอง)(โรงจอดรถนักเรียน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 50,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อื่น อื่น(สร้างเอง)(สำนักงานผู้อำนวยการ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 200,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 435,700.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 400,997.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ : 721,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง/32
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 173,300.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง/32
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 121,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 212,500.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 180,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 1,000,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อื่น อื่น (เรือนเพาะชำ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 10,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 5,800.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 75,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 90,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ (ฝ.33)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 65,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 80,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 260,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 292,993.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 292,993.00 บาท
เพิ่มเติม..