ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 65 การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่] ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โร

เข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่]
ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง,และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ระหว่างวันที่ 29,30 พฤศจิกายน 1,2,19,และ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง,และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม.ตรัง กระบี่
30 พ.ย. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65 การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่] ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โร

การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่]
ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง,และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่ 29,30 พฤศจิกายน 1,2,19,และ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง,และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม.ตรัง กระบี่
29 พ.ย. 65 การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่] ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โร

การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ [กระบี่]
ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง,และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ระหว่างวันที่ 29,30 พฤศจิกายน 1,2,19,และ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล,โรงเรียนเมืองกระบี่,โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง,และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สพม.ตรัง กระบี่
24 พ.ย. 65 ถึง 25 พ.ย. 65 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของเครือข่าย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสินปุนโคกหารพรุเตียว
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของเครือข่าย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสินปุนโคกหารพรุเตียว 
หอประชุมทองกวาว โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสินปุนโคกหารพรุเตียว
18 พ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (หอประชุมทองกวาว) กลุ่มบริหารทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
17 ส.ค. 65 ถึง 22 ส.ค. 65 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ปีการศึกษา 2565
หอประชุมทองกวาว/ชุดสุภาพ /นักเรียนชุดนักเรียน,พละ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มบริหารวิชาการ)
16 ส.ค. 65 กิจกรรมทัศนศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โอกาส และมวลประสบการณ์ คือ สิ่งที่โรงเรียนต้องจัดสรรให้กับนักเรียน
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา /ชุดสุภาพ /นักเรียนชุดพละ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กลุ่มบริหารวิชาการ)
15 ส.ค. 65 ทอดผ้าเพื่อการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 33 ปี
ทอดผ้าเพื่อการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 33 ปี JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ณ หอประชุมทองกวาว โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
14 ส.ค. 65 "เลี้ยงน้ำชา รินน้ำใจ ตั้งกองผ้าป่า 33 ปีสินปุน" เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาและปรับภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
"เลี้ยงน้ำชา  รินน้ำใจ  ตั้งกองผ้าป่า  33 ปีสินปุน" เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาและปรับภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ณ หอประชุมทองกวาว โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
27 ก.ค. 65 กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ หอประชุมทองกวาว โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ / ครูและบุคลากรทางการศึกษาชุดปกติขาวหรือชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง นักเรียนชุดนักเรียน โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
27 ก.ค. 65 กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2565
ณ หอประชุมทองกวาว โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ / ครูและบุคลากรชุดสุภาพ นักเรียนชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 ก.ค. 65 ถึง 28 ก.ค. 65 นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับจังหวัดกระบี่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ / ชุดกีฬา (ชุดวอร์ม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
21 ก.ค. 65 รับการตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมสมถวิล / ชุดผ้าเต๊ะ (สีน้ำเงิน)งานศรร.ของโรงเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องสอบ/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ก.ค. 65 ถึง 12 ก.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ห้องสอบ / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ก.ค. 65 ถึง 14 ก.ค. 65 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจังหวัด (กีฬาเปตอง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่/ชุดกีฬา (ชุดวอร์ม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
01 ก.ค. 65 พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง / ชุดลูกเสือ-เนตรนารี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ