ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์  เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2533 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนพนมเบญจา เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ที่ต้องการให้บุตรหลานได้เรียนใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปเรียนถึงอำเภอเขาพนม หรืออำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนตั้งอยู่ในรอยต่อ 3 จังหวัด คือ กระบี่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี การเดินทางจะสะดวกกว่าการไปเรียนที่พนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีแรกที่เปิดทำการสอน มีนักเรียนจำนวน 48 คน ครูผู้สอนคือครูจากโรงเรียนพนมเบญจา โดยใช้อาคารโรงอาหารของโรงเรียนบ้านควนกลาง ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ขึ้น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 80240 ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสินปุน ร.12 โดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่เป็นเวลา 30 ปี ในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

        
บุคคลสำคัญผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน
     1. นายชะลอ            นครินทร์           อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลและผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา
                                                              เขตการศึกษา 4
     2. นายประสาร          นวลศรี             อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมเบญจา
     3. นายสุพัฒน์ชัย       บุญปถัมภ์        อดีตหัวหน้าโรงเรียนสาขาของโรงเรียนพนมเบญจา
     4. นายวิเชียร            เครือจันทร์        อดีตกำนันตำบลสินปุน
     5. นายสมบูรณ์          เครือจันทร์       อดีตกำนันตำบลสินปุน
     6. นายเฉลียว           ไกรนรา             ผู้บริจาคที่ดินก่อตั้งโรงเรียน
     7. นายคำนึง             บุญทอง            อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหา