ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสนุ ปานมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0816765778
อีเมล์ : wissanu@sinpun.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัลยา พรมทิพย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0887525490