คณะผู้บริหาร

นางสำเนียง ไกรนรา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน