กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวประภารัตน์ มาลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพัชนี บรรณาลังค์
ครู คศ.1

นางสาวปาริฉัตร นวลโยม
ครู คศ.1