กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฐิติรัตน์ ฆังคะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุตาภัทร พลจรัส

นายกิตติพงศ์ ศรีเทพ
ครูผู้ช่วย