กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสำเนียง ไกรนรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 086-2903989
อีเมล์ : samniang@sinpun.ac.th

นายศุภรุจน์ จันทร์แจ่มศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุจิตรา เพิงคาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอนงค์นาถ ศรีเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายพนา จงรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตนา วงษ์วานิช

นางสาวอภิสรา สิงห์หะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น