กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเอกพงศ์ สุวรรณมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจงเจตน์ ช่วยดู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : jongjat@sinpun.ac.th

นายฤทธิพงค์ สมจิตต์

นางสาวประภัคศรี ไกรนรา